Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018.I. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym ustala się na 200,
w tym:

1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów.
Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny
na poziomie podstawowym), wpisanych w zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej przez wskaźnik 0,2.

2) za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 100 punktów.
a) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
- ocena: celujący - 18 pkt.
- ocena: bardzo dobry - 17 pkt.
- ocena: dobry - 14 pkt.
- ocena: dostateczny - 8 pkt.
- ocena: dopuszczający - 2 pkt.
b) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów;
c) aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty;
d) osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 18 punktów (w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów):
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,
• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty;
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -
7 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -
5 punktów,
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty;
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów,
• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty,
• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty;
- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
• międzynarodowym - 4 punkty,
• krajowym - 3 punkty,
• wojewódzkim - 2 punkty,
• powiatowym – 1 punkt;

II. Sposób przeliczania na punkty ocen w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego:

1) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.), przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym - przyznaje się po 20 punktów,
- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym - przyznaje się po 20 punktów,
- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym - przyznaje się po 20 punktów,
- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym - przyznaje się 20 punktów,
- bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
- dobrym - przyznaje się 13 punktów,
- dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
- dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

2) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, o której mowa powyżej, przelicza się na punkty, w sposób określony pkt 1), oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się 20 punktów;
b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
c) dobrym - przyznaje się 13 punktów;
d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

źródło: Ewa Malitka   

Opublikowano: (2017-05-09 17:15:03)   


Dla prasy | Reklama | Współpraca | Napisz do nas      Copyright © 2002-2018 e-Partner.pl