Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Dotyczy absolwentów szkół podstawowych.

Zasady punktowania osiągnięć kandydatów
(absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej)
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.
I. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym ustala się na 200, w tym:
1) za wyniki egzaminu ósmoklasisty ? maksymalnie 100 punktów.
Liczbę punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty ustala się mnożąc sumę punktów procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu z języka polskiego i matematyki przez wskaźnik 0,35 oraz języka obcego nowożytnego przez wskaźnik 0,3.
2) za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów ? języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły - maksymalnie 100 punktów.
a) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
- ocena: celujący - 18 pkt.
- ocena: bardzo dobry - 17 pkt.
- ocena: dobry - 14 pkt.
- ocena: dostateczny - 8 pkt.
- ocena: dopuszczający - 2 pkt.
b) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów;
c) aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty;
d) osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 18 punktów (w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów):
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
? tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
? tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
? tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
Załącznik nr 3
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
? tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
? tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,
? tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty;
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
? dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
? dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
? dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
? tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
? tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
? tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty; - uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
? dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
? dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,
? dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów,
? tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,
? tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty,
? tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty;
- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
? międzynarodowym - 4 punkty,
? krajowym - 3 punkty,
? wojewódzkim - 2 punkty,
? powiatowym ? 1 punkt;
Załącznik nr 3
II. Sposób przeliczania na punkty ocen w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty:
1) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.), przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym - przyznaje się po 30 punktów,
- bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
- dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
- dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
- dopuszczającym - przyznaje się po 5 punkty;
b) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym - przyznaje się 20 punktów,
- bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
- dobrym - przyznaje się 13 punktów,
- dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
- dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
2) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, o której mowa powyżej, przelicza się na punkty, w sposób określony pkt 1), oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt b, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy
o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

Źródło: Ewa Malitka   

Opublikowano: (2019-05-09 17:15:03)   


Dla prasy | Reklama | Współpraca | Napisz do nas      Copyright © 2002-2020 e-Partner.pl